RSS Feed
ยินดีต้อนรับ การเข้ามากระฉอกขำกับใจดีทีวี

สนับสนุนใจดีทีวีแบบฟรีๆแค่กดปุ่มนี้

คัมภีร์อิทร์ตก

Posted by: Prisa J / Category:

พุทธพยากรณ์ภัยพิบัติโลก คัมภีร์กับป์สุดท้าย(หนังสือศักดิ์สิทธิ์อินทร์ตก)


ภัยพิบัติโลก
"อานนทะ ดูก่อนอานนท์ ก่อนกึ่งพุทธกาล 15 ปี จะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง จะมีการรบราฆ่าฟังซึ่งกันและกัน ฝนเล็กจะตกจากอากาศ


ไฟจะลงมาจากอากาศ จะเผาผลาญประชาชนให้พินาศ จะมีการล้มตายซึ่งกันและกันเป็นอันมาก แต่ว่า ดูก่อนอานนท์ ก่อนกึ่งพระพุทธกาล


15ปี จะถือว่าเป็นเหตการร้ายแรงหาไม่ได้ ทั้งนี้เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้ว
อานนทะ ดูก่อนอานนท์ จะมีความร้ายแรงมาก กว่าก่อนกึ่งพุทธกาลมาก ยักษ์นอกพระพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายจะล้มตาย


กันฝ่ายละมากมาก สมณะ ชี พราหมณ์ จะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่ง จึงจึงจะเลิกรากัน สำหรับประเทศไทยที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกัน แต่ไม่ร้ายแรงนัก"
พระพุทธเจ้า บอกว่า ค.ศ 2000 กว่าปี โลกจะไม่สลาย..... พระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ได้ตลอด 5,000 ปี


ทรงตรัสชี้ว่า เขตประเทศต่อไปนี้จะเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก จะสามารถทรงพระพุทธศาสนาครบ 5,000 ปี


นี้หมายถึงประเทศไทย ......


ถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้น คนไทยจะมีความมั่นคงในศาสนามากขึ้น ในเมื่อเห็นการสูญเสียความตายเกิดขึ้น ความทุกข์ก็เกิดขึ้น


จิตใจก้เริ่มเป็นกุศล เวลานั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนก็จะมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนามากขึ้น เพราะกลัวตาย....


สำหรับท่านนักปฎิบัติที่เจริญสมาธิจิตก็จะเร่งรัดตัวเอง กำลังใจก็จะมีสมาธิ ในที่สุดอภิญญาก็จะเกิด ในเมื่ออภิญญาเกิดแล้วก็จะใช้ผลของอภิญญาและ


ญาณต่างๆ ที่ได้จากสมาธิและวิปัสสนาญาณเอามาช่วยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ให่มีความสุข ปลอดภัย ขอให้ทุกท่านยอมรับนับถือความดีจองพระพุทธเจ้า


ที่ให้ไว้ คือ


๑ สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่


๑.๑ ทาน การให้มีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน สร้างความรักเข้าไว้ อย่าได้สร้างศัตรู


๑.๒ ปิยวาจา พูดดี พูดให้คนที่รับฟังมีความสุข เขาจะรักเรา เราก็มีความสุข


๑.๓ อัตถจริยา ช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกัน


๑.๔ สมานัตตตา ไม่ถือตัวถือตน


๒ พรหมวิหาร ๔ ได้แก่


๒.๑ เมตตา ความรัก


๒.๒ กรุณา ความสงสาร


๒.๓ มีจิตใจอ่อนโยน เห็นใครได้ดีก้ยินดีด้วย


๒.๔ อุเบกขา วางเฉยเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นไม่ดิ้นรนยอมรับตามความเป็นจริง
จงอย่าประมาทในชีวิต จงทรงจิตของท่านให้มั่นคงในคุณพระรัตนตรัย ๓ ประการ คือ


คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้จิตยึดพระพุทธคุณ ให้ภาวนาว่า "พุทโธ"


ก่อนจะหลับ ให้กำหนดการเข้าออกของลมหายใจ หายใจเข้านึก "พุทธ" หายใจออกนึก "โธ" และเวลาตื่นนอนใหม่ๆ ทำแบบนี้เป็นปกติเวลาที่ยัง


ตื่นอยู่ถ้าคิดขึ้นมาได้เมื่อไหร่ ก็ทำใจให้นึกถึงความดีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ภาวนาว่า "พุทโธ" เป็นปกติอย่างนี้ ได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงไตรสรณคมน์ พุทธรัตนะ


ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ทั้ง ๓ ประการ จิตของท่านจะทรงสมาธิ อำนาจบารมีของพระพุทธเจ้า จะทำให้จิตใจของท่านทั้งหลายก็จะพ้นภัยด้วยอำนาจ ของพุทธานุภาพ


ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ


ถ้าจิตของเราไม่นิยมใน ขันธ์ ๕ หรือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา จิตเราเกาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์อยู่ที่ไหน


เราไปที่นั่น ท่านจะพ้นจากกิเลส จะเข้าถึงพระนิพพานได้....


นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง


ธัมมังสะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง


สังฆังสะระนัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
การเตรียมตัวรับมือภัยธรรมชาติครั้งใหญ่


๑. ก่อนการเกิดภัยธรรมชาติ ครั้งใหญ่ ๑๕ วัน โลกจะเอียงกัมหัวให้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้น้ำแข็งจากขั้วโลกเหนือ


ละลาย จะนำไปสู่คลื่นยักษ์ถาโถมเข้าสู่แผ่นดิน (ปัจจุบันเริ่มเกิดขึ้นแล้ว)


๒. เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เป้นเวลา ๔๙ วัน ในระหว่างเดือนตุลาคม ~ พฤศจิกายน


๓. ฝนตกครั้งใหญ่ทั่วโลก (ระยะชำระล้างเป็นเวลา ๗ วัน)


- ระยะเวลาการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงของโลกรวมแล้วมีระยะเวลาทั้งสิ้น ๕๖ วัน


- ใน ๓ วันแรกจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ที่ทวีปเอเชียในประเทศที่เป็นอริต่อกัน
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


๑. เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่


๒. พายุถล่มในทุกๆส่วนของโลก


๓. แผ่นดินแยกและแผ่นดินไหวตามที่ต่างๆ


๔ ภูเขาไฟระเบิด (จังหวัดทางภาคกลาง ๒ ลูก ภาคเหนือตอนล่าง ๓ ลูกอีกทั้งที่จังหวัดราชบุรี น่าน แพร่ อำเภอร้องกวาง)


๕ คลื่นยักษ์จากทะเล


๖ โรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดจะเยียวยา ได้แก่ VIRUSTERIA อหิวาตกโรคสายพันธุ์ใหม่ ผู้ได้รับเชื้อจะเสียชีวิตทันที ภายใน 6 วัน


๗ คลื่นเสียงที่รุงแรง ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตยังไม่เคยได้ยินที่ดังขนาดนั้นมาก่อน


๘ อดอยากขาดแคลนอาหาร ในหลายประเทศ
การเตรียมตัวและปัจจัยเพื่อตนและครอบครัว


๑ เตรียมอาหารและน้ำดื่มไว้ที่บ้านอย่างน้อย ให้พอใช้ในระยะเวลา ๓ ~ ๖ เดือน


๒ เครื่องนุ่งห่มสำหรับร่างกายได้แก่เสื้อผ้า กระเป๋าน้ำร้อน ผ้าห่ม ฯลฯ


๓ เครื่องใชที่จำเป็น ฯลฯ


๔ ที่อยู่อาศัย


๕ ยารักษาโรค


๖ ด่างทับทิมและคาราไมล์ ( จำนวนมาก ) ห้ามกินอาหารที่ไม่ได้ล้างด้วยด่างทับทิม เพราะมีทั้งเชื้อโรค


และสารกัมมันตภาพรังสี ส่วนคาราไมล์จะมีไว้รักษาโรคผิวหนังที่ดูเหมือนจะยากต่อการรักษา แต่เมื่อทาคาราไมล์แล้ว


จะหายได้อย่างน่าอัศจรรย์


๗ ยานพาหนะ เช่นเรือ เสื้อชูชีพ


๘ อุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิตต่างๆ


๙ แสงสว่าง เช่นเทียนตะเกียง ไฟฉาย(เพราะเวลานั้นท้องฟ้าจะมืดมิดรวม ๗ ราตรี ๔๙ วันไฟฟ้าจะดับทั่วโลก)


๑๐ เครียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
การดูแลตัวเองในช่วงเวลาเกิดวิกฤติการณ์
๑ ห้ามออกนอกบ้านโดยเด็ดขาด ใครมาเคาะประตูบ้านก็ห้ามเปิด ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นญาติสนิทมิตรหรือคนที่เรารู้จักก็ตาม


๒ ห้ามตากฝน เพราะในฝนจะมีพิษทั้งเชื้อโรคและสารเคมีที่มนุษย์สร้างขึ้น


๓ ห้ามลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้ด่างทับทิมล้างทุกครั้ง


๔ ห้ามเปิดประตูตอนรับผู้อื่น เพราะช่วงเวลานั้นประตูมิติของโลกทั้งสามภพจะถูกเปิดเป็นครั้งแรก ผู้ไม่เชื่อเรื่องผีสาง จิตวิญญาณ


ก็จะได้เห็นคนที่มาเยือน อาจเป็นผีเปรต ผีโขมด ที่เป้นเจ้ากรรมนายเวรของเราจำแลงมาเป็นได้ และห้ามอยากรู้อยาหเห็นโดยเด็ดขาด


๕ ห้ามกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด


๖ ห้ามกินผักที่ยังไม่ได้แช่ด่างทับทิม


๗ ฝึกการกินน้อย ถ่ายน้อย


๘ ระวังอากาศที่หนาวเย็น


๙ ระวังสัตว์ร้าย สัตว์มีพิษ เช่น งูพิษ ขระเข้


๑๐ ห้ามอยู่ตึกสูงกว่าสามชั้น เพราะตึกสูงเกินสามชั้น จะพังทลายราบเป็นหน้ากอง
การเตรียมจิตวิญาณ
๑ ชำระกรรมให้เบาบางโดย หยุดโลภ โกธร หลง ทำจิตใจให้สงบ เบิกบาน เพราะวันนั้นจะมีผู้ที่เส้นโลหิตในสมองแตก เสียชีวิต


เป็นจำนวนมาก เพราะเสียงที่ดังกึกก้อง ทำจิตให้เป้นบวก จะช่วยได้มาก


๒ มีสำนึกทางจิตวิญาณ


๓ ฝึกการละวาง


๔ มีสติรู้ตัวตลอดเวลา


๕ ฝึกการทำโฆษกรรม ขออภัยต่อเจ้ากรรมนาวเวร หรือผู้ที่เคยล่วงละเมิด
การดูแลแก่นแท้ยามมีภัย
๑ ได้ยินเสียงใดให้ละวางเสียงนั้น รู้เห็นสิ่งใด ให้ละวางสิ่งนั้น ต้องไม่รับรู้ ไม่รับเห็น ไม่รู้ ไม่ชี้ ไม่ว่า จะได้ยินเสียงคนข้างบ้าน


ร้องกำลังจะตาย หรือได้ยินเสียงใดที่น่ากลัว ต้องได้ยินแล้วผ่านไป หากไม่ละวาง จะเกิดอาการ "ตายก่อนตาย"


(รู้ว่าตนเองจะต้องตายแน่ๆหรือการตายทั้งเป็น)


๒ ยอมรับให้ได้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องมี สติตลิดเวลา


๓ อย่าอยู่นิ่งเฉย เพราะจะทำให้กลัวมากขึ้น ควรหากิจกรรมทำเช่น อ่านหนังสือธรรมะ เพื่อให้จิตเป้นบวก เกิดความอิ่มเอิบ


๔ สังเกตุธรรมชาติก่อนนาทีวิฤกติเกิดขึ้น


ลางบอกเหตุก่อนเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ (ระยะ 2 )
ท้องฟ้ามืดมิดผิดปกติ ใบไม้จะพลิกคว่ำพลิกหงายแลดูหดหู่ สัตว์ทั้งหลายจะไม่ปรากฎกายให้เห็น


แต่ถ้า มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้าน จะเห็นมันวิ่งลุกลี้ลุกล้น


ผิดปกจิหรือบางตัวจะนอนนิ่งน้ำตาซึม


เรื่องเวลาที่แน่นอนนั้นขอบอกตามตรงว่าไม่ทราบเพราะจริงๆ แล้วน่าจะเกิดตั้งแต่ ค.ศ ๑๙๙๙ ตามที่นอสตราดามุสทำนายเอา


ไว้แต่เมื่อดูจากเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้ว ภัยธรรมชาติที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้ และจากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์ต่าง คิดว่าจะเกิดภายใน ๑ ~ ๓ ปีนี้


เป็นกรรมของสัตว์โลกนะ ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าระบบจะเริ่มล้างมนุษย์ปลายปี ๔๗ (ทีแรกคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว จิต


เกือบเผลอปรามาสครูบาอาจารย์) แล้วจะมีเหตุอื่นมาล้างเรื่อยๆ ด้วยระบบภัยพิบัติทางดิน น้ำ ลม ไฟ โรคระบาดและอุบัติภัยสงคราม


แลพจะหนักขึ้นเรื่อยๆ จนพระจักรพรรดิ์ลงมา ภัยพิบัติจึงจะสงบ


ต่อไปที่จะวิบัติหนักๆก็คือ ประเทศจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อเมริกา ฯลฯ เคยถามครูบาอาจารย์ว่าไม่เคยมีใครเปลี่ยนได้


ได้เลยหรือ ท่านบอกว่า "ไม่ได้" ท่านว่า " ปูยีเว้า ก็ปานพระเจ้าเว้านั่นแหละ ในโลกนี้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ เพราะกรรมของมนุษย์


เป็นแบบนี้"


สำหรับเมืองไทย ต่อไปกรุงเทพก้มิใช่จะปลอดภัยเพราะฝ่ายรักษาภายในของ กทม. เริ่มถอนระบบออกไปมากแล้ว


และต่อไปภาคใต้แทบจะไม่เหลือ จะเป็นเกาะเป็นแก่งทั้งหมด เราเข้าใจว่าภัยพิบิต ในภาคใต้ เป็นสัญญาณของยุดจักรพรรดิ์ที่กำลัง


จะเริ่มต้น แต่เนของเฉพาะบุคคล เช่น เรื่องแก้วเจ็ดประการที่เริ่มเข้ามาสู่ระบบแล้ว และมีสิ่งของอื่นๆ อีกหลายประการที่กระจัดกระจาย


กันอยู่ในหลายประเทศ เป็นต้น
ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และเข้าไม่ถึงระบบธาตุเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ ถ้าไม่มีใครที่เอกซเนย์ธาตุได้ ก็จะเข้าใจว่าอะไร อย่าง


แก้วมังกรแล้วแก้ววิเศษของเทวดาก็อาจเป็นของไร้ค่าในโลกมนุษย์ เพราะความไม่รู้
ครูบาอาจารย์เคยเล่าว่าแค่นาคโก่งหลังขึ้นมามนุษย์ก็ตายเป้นเบือแล้ว ต่อไปบางทีก้หายไปทั้งเกาะนี้ยังไม่นับภัยพิบัติจาก


ท้าวกกนาค แถวลพบุรีที่ในไม่ช้า(ช่วงท้ายๆของภัยพิบัติ) จะลุกขึ้นมา (ภายใน) เพื่อไปรอรับพระจักรพรรดิ์ ขณะที่ทหารลิง ๑๘


กองพลที่เคยเฝ้ายักษ์ตนนี้อนู่ที่อื่น ครูบาอาจารย์ท่านว่า ยักษ์กกนาค ตนนี้มีพิษมาก แค่พลิกตัวพิษของยักษ์ก็จะทำให้เกิดโรคระบาด


ร้ายแรงได้ มนุษย์จะตายไปครึ่งโรค แต่คนที่มีศีลก้ไม่เป็นไร


เราค่อนข้างมั่นใจ ภายในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยจะได้เป็นมหาอำนาจ และไทยกับลาวจะรวมกันเป้นหนึ่ง (ประเทศเดียว)


ท่านไหนที่ขยันหมั่นเพียรรักษาศีลภาวนา ก็จะได้มีโอกาสอยู่ในยุคใหม่ต่อไป ส่วนท่านที่ยังไม่มีศีลธรรมพอก็คงจะต้องไปตามวิถี


กรรมของตนเอง
ศาสนาอื่นนั้นไม่มีเหลือ เมื่อถึงเวลาแล้วจะหนีตายมาพึ่งศาสนาพุทธกันหมด เท่าที่ทราบต่อไปมหาอำนาจอย่างเช่น อเมริกา


อังกฤษ ฯลฯ จะต้องมาพึ่งประเทศไทย ซึ่งต่อไป ที่แห่งหนึ่งในประเทศไทย จะเป็นใจกลางโลก ใจกลางศาสนา
ในยุคจักรพรรดิ์ ทั้งโลกจะถูกครองโดย ๓ ร่มโพธิ์ ศรีอัญญาสิทธิ์และอัญญาธรรม พระจักรพรรดิ์จะเป็นมหากษัตตริย์


อย่างที่พวกยิวเขาคิดจะครองโลกกันนั้น ไปไม่ถึงดวงดาว เพราะวิทยาศาสตร์ถึงทางตันแล้ว
เหตุที่เกิดในภาคใต้ ซึ่งเป็นเขตพระพุทธศาสนายังรุนแรงมากขนาดนี้ ต่อไปเหตุที่เกิดในศาสนาอื่นๆนั้นจะรุนแรงกว่านี้มาก


และความหายนะที่เกิดขึ้นนั้นก้จะมากด้วย


ถ้าหากศึกษาถึงเชื้อของจิตวิญญาณของการมาเกิดจะเข้าใจว่า อย่างอิสลามและคริสต์นั้น เชื้อจิตวิญญาณเกิดหรือต้นธาตุ


ของจิตวิญญาณของพวกนั้นเป็นยักษ์ ตระกูลต่างๆ ดังนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าพวกยักษ์นอกศาสนาเขาตีกันนั้น ก็พวกยักษ์เหล่านี้


แหละที่มีปัญหา และพวกยักษ์เหล่านี้ก้มาเกิดมากในยุคนี้ส่วนใหญ่ในเขตประเทศไทย และประเทศใกล้เคียงขะเป้นเชื้อ นาค เชื้อเทวดา


เชื้อครุฑ คนในเขตประเทศไทยส่วนใหญ่ก็วนเวียนอยู่กับการเกิดเป้นเชื้อต่างๆเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับชาติที่ทำบารมีมาเด่นๆ ว่าเคยทำบารมี


ในภพภูมิไหนมามาก ก็จะมีความเกี่ยวพันกับภพเหล่านั้น และเมื่อถึงเวลาก็เป้นการทำบารมีร่วมกันระหว่างภพภูทิ และบางครั้งการทำ


การทำงานจากภายในก็จะส่งผลกระทบมาสู่ภายนอก และพยายามอธิบายกัยด้วยเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการรู้นอก


แต่ไม่รู้ใน คล้ายๆกับวิทยาศาสตร์ พยายามอธิบายเหตุผลข้างนอก แต่ไม่เข้าใจถึงกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นเหตุอยู่ภายใน เป็นต้น


นี้คือรู้ไม่แจ้งในเรื่องนั้นๆก็เลยเกิดความ " ประมาท " ต่อไปจะมีจักรพรรดิ์เป็นผู้ปกครองโลก พระยาธรรมิกราชจะคล้าย พระสังราช


และจะมีพระโพธิสัตว์อีกองค์หนึ่ง จะทำให้หน้าที่คล้ายกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งสามร่มโพธิ์นี้ก็คือสามโพธิ์สัตว์ ที่ลงมาทำหน้าที่ดูแล


พระพุทธศาสนานั้นเอง และก็มีดเหล่าอัญญาสิทธิ์ อัญญาธรรม ที่จามลงมาทำหน้าที่อีกจำพวกหนึ่ง บางคนก็รู้ตัวแล้ว บางคนก้ยังไม่รู้


ตัวเอง ถึงเวลาแล้วก้คงจะได้เห็นว่าของจริงเป็นอย่างไร ซึ่งบางท่านจะมีชื่อเสียงในหมู่เทพ เทวดา นาค ครุฑ กุทภัณฑ์ ฤาษี


มุนี ดาบส ฯลฯ พวกเขาเหล่านั้นก็รอยุคพระยาธรรมิกราช แต่พวกมนุษย์ไม่รู้จัก เพราะท่านเหล่านี้จะอยู่อย่างเงียบๆ และลี้ลับ


ครูบาอาจารย์ท่านเคยได้เปรยๆให้ฟังว่า สำหรับผู้ทำบารมีเข้าข้นแล้วนั้น "ดังบ่ดี ดีบ่ดัง"


จากที่ครูบาอาจารย์ ท่านเล่าสู้กันฟัง สิง่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ไม่มีใครที่สามารถหลีกเลี่ยงเพราะกรรมเป็นตัวกำหนด


และยุคพระยาธรรมิกราช ก็เป็นพุทธประเพณี เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกึ่งกลางพุทธศาสนา ในยุคจองพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อย่าง


ในยุคพระเวสสันดร ( ซึ่งเป็นช่วงประมารกึ่งกลางศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง) หลังจากพระเวสสันดรได้พรแปดประการ


จากพระอินทร์แล้วหลังจากนั้นไม่นาน ก็เกิดยุคพระยาธรรมิกราชหรือนุคพระจักรพรรดิ์ขึ้น ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเป็นลูกชายของพระเวสสันดร


จะเป็นพนะจักรพรรดิสมัยนั้น ในยุคร่วมสมัยในปัจจุบันนี้มีบุคคลผู้หนึ่งทำทานบารมี จนได้พรแปดประการจากพระอินทร์แล้วเช่นกันก็พอ


จะอนุมานได้ว่ายุคพระยาธรรมิกราชนั้นเข้ามาใกล้ถึงปลายจมูกแล้ว


ใครที่คิดจะทำบุญกุศลอะไร ก็ให้รีบเร่งทำหากเมื่อใดเค้าได้พรพระอินทร์ เขาทำอธิฐานบารมีดูแลศาสนา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง


ของการปราณนาพุทธภูมิ ) ระบบที่เขาทำหน้าที่ภายในของเขาก็จะทำงานตามลำดับ เมื่อถึงตอนนั้นจะเห็นคุณค่าของศีลธรรมของศีลห้า


ศีลแปด ของบุญบารมีที่แต่ล่ะท่านบำเพ็ญเพียรสั่งสมมา


ให่ลองนึกถึงเหตุการณ์คลื่นยักษ์ในภาคใต้ดูว่าคลื่นยักษ์ขนาดไหนที่จะทำให้ด้ามขวานไทยเหลือเป็นเกาะเป็นแก่ง


และคลื่นยักษ์ขนาดไหนที่สามารถทำให้เกาะขนาดเท่าประเทศไต้หวันหายไปได้ในพริบตา เมื่อไหร่ก็ตามที่นาคใหญ่ทำงาน


จะสั่นสะเทือนไปทั้งโลกหากจะเทียบเหตุการณ์ในภาคใต้ที่ผ่านมา เป็นแค่นาคใหญ่โก่งหลังหรือสะดุ้งเพียงเล็กน้อย


ลองจินตนาการดูว่า หากพวกนาคบ้างพวกมีหน้าที่ทำฤทธิ์ เพื่อล้างพวกมีศีลธรรมไม่เพียงพอ สำหรับผู้ที่อยู่ในโลกธรรมบนโลกนี้


ก็จะเหลือคนไม่มากอย่างที่พระสูตรบอกไว้
รายละเอียดของมหันตภัยที่เกิดขึ้น
สถานที่แห่งแรกในประเทศไทยที่จะได้เผชิญกับลาวาร้อนจากไฟใต้โลก จะเกิดขึ้นจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดแรกในภาค


อีสาน ตามร้อยต่อของจังหวัดที่ติดกันเป็นแนวยาว เริ่มแรกจะมีลักษณะเป็นแนวแยกของแผ่นดินคดเคี้ยวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ธาร


โลหะร้อนจะไหลลามแผ่ไปเป็นบริเวณกว้างข้ามวันข้ามคืนติดต่อกัน จากนั้นพายุที่รุนแรงจะนำน้ำมาดับไฟก่อให้เกิดน้ำท่วม


และโรคร้ายที่จะระบาดอย่างรุนแรงจนสุดที่จะเยียวยาได้โดยเฉพาะอหิวาตกโรคสายพันธุ์ใหม่ ที่มนุษย์เชื่อว่าได้กำจัดจนหมดไปจาก


โลกนี้แล้ว แต่หารู้ไม่ว่ามันกำลังฟักตัวและมีฤทธิ์ร้ายแรงกว่าเดิม ซึ่งสามารถคร่าชีวิตผู้รับเชื้อได้ในเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้น


ท้องฟ้ามืดมิด ฝนเริ่มตกหนักทั่วโลกอย่างไม่หยุดยั้ง น้ำจะเอ่อขึ้นเรื่อยๆและท่วมพื้นที่ในหลายๆ พื้นที่ พายุไซโคลน


จะพลัดกระหน่ำและจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ ๑๖๐ กม./ชั่วโมง พัดผ่านกรุงเทพฯ ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ตึกแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้า


พระยาที่อยู่ใกล้กับสพานกลางเก่ากลางใหม่ใรย่านฝั่งธนบุรีจะพังทลายลงมาจากการโหมกระหน่ำและความบ้าคลั่งของลมพายุ


มีผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ไมต่ำกว่า ๖๐๐ คนในเวลาหลังจากนั้นไม่นานนัก ตึกสีข้าวที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรงข้ามจะพังทลายถล่มลงมา ยอดตึกที่


พังทลายจะแลเห็นโผล่เหนือน้ำให้เห็นเป็นอนุสรณ์ของคราบน้ำตาหลังคาบ้านเรือนในบริเวณใหล้เคียงจะปลิวว่อน เสาไฟฟ้า จะล้มระเน่


ระนาด ด้วยความรุงแรงของลมพายุผนังตึกส่วนหนึ่งจะรูดลงมากองกับพื้น ลมพายุที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงจะสร้างความเสียหาย


ให้กับบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงอย่างเหลือคณานับ


เทือกเขาตะนาวศรีในจังหวัดราขบุรี จะพังทลายลงมาเนื่องจากแผ่นดินไหวที่รุนแรงซึ่งเปิดภูเข้าไฟลูกแรกในประเทศไทย


จะระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงดังกักก้องกัมปนาทดังมาถึงกรุงเทพฯ ธารลาวาจะไหลลงไปยังฝั่งพม่าไม่นานนักระเบิดลูกที่สองและลูกที่สามก็


ก็ตามมา ลูกที่สี่จะมีความรุนแรงอย่างถึงที่สุด ซึ่งจะสร้างความอำมหิคให้กับภาคเหนือกะภาคอีสานอีกต่อไป


ณ บ้านกุดฉิม อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จะเกิดภูเข้าไฟแห่งที่สองระเบิดขึ้น มีผู้เสียชีวิตประมาณ ๕๐๐ คน


*ที่บ้านโพธิ์ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยจะเกิดแผ่นดินไหวและมีลาวาจากภูเขาไฟไหลเคลื่อนตัวทำลาย


ทุกสิ่งที่ขวางหน้ามีผุ้เสียชีวิตร่วมเป็นพัน


* เกิดภูเขาไฟระเบิดในจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างกระทันหัน จนยากที่ผู้คนในบริเวณนั้นจัตั้งตัวทัน และจะเกิดปรากฎการณ์


แปลกประหลาด มีจำนวกเด็กละผู้หญิงเสียชีวิตมากกว่าผู้ชาย


* จังหวัด ตรัง เกาะทุกเกาะจะจมหายไปเนื่องจากลมพายุที่รุนแรงและทะเลคลั่งที่กลบกลืนหมู่เกาะให้ลับลึกไปอย่างรวดเร็ว


* สมุทรปราการ จะจมหายลงไปในท้องทะเลครึ่งเมืองอย่างถาวร เนื่องจากลมพายุที่โหมกระหน่ำบวกกับน้ำทะเลหนุนสูงน้ำ


จะท่วมอย่างรวดเร็วและมีสายน้ำเปลี่ยนทิศไหลผ่านเมืองอย่างน่ากลัว ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากครั้งนี้ จะถูกนำส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง


ที่อยู่ใกล้กับห้าวสรรพสินค้าชื่อดัง ในย่านสำโรงและโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นประตูต้นทางของกระแสน้ำที่ไหลเปลี่ยนทิศทาง


แต่ก็เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุกของเมืองสมุทรปราการ


* เกาะสมุย จะถูกลบหายไปจากแผ่นที่โลกเนื่องจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง และเกิดพายุ รวมทั้งคลื่นยักษ์ซัดกระหน่ำ


จนกระทั่งเกาะจมหายลงไปท้องทะเลอย่างไม่มีวันหวนหลับคืน


* เกิดแผ่นดินไหวที่ตัวเมืองบุรีรัมย์ เสียชีวิตทันที ๕๓ คนผู้บาดเจ็บที่เหลือจะเสียชีวิตอย่างมากมายในระหว่างทางไปโรง


พยาบาล


* เกาะปันยี จังหวัดพังงา เกิดน้ำท่วมสูงและพายุที่รุนแรงโหมกระหน่ำพัดเกาะทั้งเกาะหายสาบสูญอย่างถาวร


ผู้คนเสียชีวิตทั้งเกาะ


* เขื่อนบางลาง จังหวัดนราธิวาส ถูกคลื่นจากทพเลซัดกระหน่ำจนกระทั่งเขื่อนแตก น้ำไหลทะลักเข้าท่วมแผ่นดิน


ร่วมทั่งน้ำทะเลที่ถาโถมเข้าสูแผ่นดินอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งไม่มีนราธิวาสหลงเหลืออยู่ในแผ่นที่โลก


* บ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด จะถุกคลื่นยักษ์ไซโคลนกระกน่ำแผ่นดินหายไม่เหลือ


* ยะลา ถูกทะเลคลั่งโหมกระหน่ำ น้ำทะเลสูงแผ่นดินหายเหลือเพียงเกาะเล็กๆ ที่จะมีชื่อเรียก ใหม่ว่า เกาะยะลา


* จังหวัดสงขลา น้ำท่วมสูง เกาะทุกเกาะจมหาย จะเหลือเพียงหาดใหญ่บางส่วนที่น้ำจะไม่ท่วมถาวร


* ชลบุรี ชายฝั่งทะเลบางแสน ถูกคลื่นยักษ์ ๔ ~ ๕ เมตรซัดกระหน่ำอย่างรุนแรง จนกระทั่งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพังพินาศ


แต่น้ำทะเลจะไม่ท่วมถาวร


* ฉะเชิงเทรา น้ำท่วมถึงสองฝั่งบางปะกงจนถึงฐานหลวงพ่อโสธร


* กระบี่ จะถูกพายุพักกระหน่ำ ผืนดินทางด้านตะวันออกหายไป ชาวประมงประมาณ ๑๘๐ คนจะถูกกลืนหายไปในทะเล


* ชุมพร จะเผชิญพายุฝนที่รุนแรง คลื่นจัดน้ำท่าวมสูง ศาลกรมหลวงชุมพรจะเหลือไว้เป็นอนุสรณ์ให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์


* อุทยานภูริน นางย่อง สิมิลัน จังหวัดพังงา ถูกคบื่นซัดหาย


* ภูเก็ต ถูกพายุถล่มอย่างบ้าคลั่งจนกระทั้งเกาะกายไปจากแผนที่โลก มีผู้คนเสียชีวิตประมาณ ๔๐๐๐๐ ~ ๖๐๐๐๐ คน


* นครศรีธรรมราช จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ มีผู้เสียชีวิต ๒,๐๐๐๐ คน


* พังงา น้ำท่วม แผ่นดินจะถูกกลืนหายลงไปในท้องทะเล


* ปัตตานี ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมทั้งจังหวัด แต่วัดช้างให้ ของหลวงปู่ทวดจะปลอดภัย รูปปั้นหลวงปู่ทวดจะแสดงปาฎิ


หาริย์ ลอยท่วมกระแสน้ำเชี่ยว น้ำจะแห้ง วัดช้างให้จะกลายเป็นเกาะกลางน้ำ


* เขื่อน สิริกิต์ จังหวัดอุตรดิตถ์จะพังทลายกระแสน้ำที่เชียวกราดจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า มีผู้เสียชีวิตทันทีประมาณ


๒๐๐ คน


* เกิดภูเขาไฟระเบิดอย่างกึกก้องกัมปนาท ที่จังหวัดอุตรดิตถ์


* กาญจนบุรี เขื่อนศรีนครินทร์จะมีปัญหาน้ำไหลอ้อมเขื่อน ท่วมด้านล่างเสียหายบางส่วน รวมทั้งน้ำท่วมสูงแผ่นดินหาย


ถาวรครึ่งจังหวัด


* จังหวัดนครราชสีมา เกิดน้ำท่วมใหญ่เป้นประสัติการณ์ กระแสน้ำจะท่วมสูงถึงฐานของอนุสาวรีย์ย่าโม
....ทุกจังหวัดในประเทศไทยต่างได้รับความบอบซ้ำด้วยกันทั้งสิ้น จะมากน้อยต่างกันไป บริเวณใดที่มีผู้คนถือศีลอาศัยอยู่


อาจได้รับการปกป้องภัยพิบัติให้เบาบางลงไปได้บ้าง


ข้อมูลทุกอย่างทีกล่าวมานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ระดับความรุนแรงไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอน ดังเช่น ภูเขาไฟ


ที่กล่าวว่าจะเกิดในสถานที่หลายแห่งนั้นอาจเกิดระเบิดกึกก้องกัมปนาทรวมกัน ในสถานที่แห่งเดียวกันแต่จะมีความรุนแรง


มากกว่าปกติ กล่าวคืออาจมีลาวาพุ่งสู้ท้องฟ้าสูงเป็นพิเศษถึง ๖ กิโลเมตรเป็นต้น
เหตุการณ์ต่างๆ ที่กล่าวมานั้น จะมีอยู่วันหนึ่งที่ เหตุการณ์รุนแรงที่สุด คลื่นพลังมหาศาลจากจักรวาลจะกระแทกลงมายัง


โลก เป็นพลังงานที่เกิดจากจุดดับบนดวงอาทิตย์จุดที่ ๑๑ มนุษย์ทุกคนบนโลก จะได้พบกับเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัว


บรรยากาศช่างแรกๆ จะรู้สึกหดหู่เวิ้งวาง ท้องฟ้าจะวังเวงพิกล หลังจากนั้นไม่นานนัก ลมจะแรงขึ้นแรงขึ้น เสียงฟ้าเสียงลมจะแผดเสียง


กึกก้องดังที่สุดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงที่ดังขนาดนี้มาก่อนใรชีวิตเป้นเสียงของพญามุจจุราชที่พิพากษาโลกในด้านความเป็น


มนุษย์ คนชั่วทุกคนจะถูกประหารชัวิตและจะตายอย่างทรมาน ไม่เว้นแม้แต้ผู้นำสังคม ผู้นำเศรษฐกิจ ผู้นำลัทธิ ฯลฯ


ส่วนคนดีจะได้รับการยกเว้นเอาไว้ให้ได้ทำความดีโดยไม่มีอุปสรรคต่อไป


ปลายปี พ.ศ ๒๕๔๘ นี้จะเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งจะส่งผลให่มีคนตายจำนวนมหาศาล สวนผู้ที่รักษาศีล ๕


ขึ้นไปจะรอด และอีก ๕ ปีต่อไปน้ำจะท่วมภาคใต้ และจะร้ายแรงมากกว่าสึนามึหลายเท่าผู้คนที่รอดชีวิตจำเป้นต้องเดินทางขึ้นภาค


เหนือเพื่อให้พ้นภัยโดยระหว่างทางจะพบกับคนนอนตายเกลื่อนกลาดจำนวนมาก


คนที่ไม่เคยเข้าวัดก็รีบเข้าซะตอนนี้ก็ยังทัน รีบหาของดี วัตถุมงคลติดตัวไว้แต่ถ้าเป็นคนดีมีศีลดีอยู่แล้วก็ยิ่งดี


และสุดท้ายให้นั่งสมาธิ เพราะไม่มีสิ่งใดจะช่วยเราได้นอกจากสมาธิ และผู้ปฎิบัติที่ได้อภิญญาเรียกว่าให้อยู่ใกล้คนดีเข้าไว้และปีหน้า


(๒๕๔๙) พระศรีอารย์ซึ่งเป็นพระโพธิ์สัตว์อยู่สรววค์ชั้นดุสิตในตอนนี้จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ ( ท่านลงมาเกิดในคราวนี้ไม่ใช่จะมาเป้นพระ


พุทธเจ้า แต่เพื่อช่วยให้ผุ้คนรอดพ้นจากเหตุการณ์อันเหลือที่มนุษย์จะรับมือไว้ได้ไหวครั้งนี้ เพื่อช่วยให้พ้นจากภัยพิบัติจากภัยสงคราม


ครั้งมหึมา ที่จะทำให้คนตายมหาศาลที่กำลังจะเกิดขึ้น ท่านอาจเกิดเป็นมนุษย์แล้วก้ได้ แต่ยังไม่แสดงตัวเท่านั้น)


หากท่านไม่แน่ใจว่าตัวท่านมีความดีพอที่จะรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้บะก็ ขอให้หาของดีติดตัวไว้ เป็นอย่างดีหรือถ้าหาของดีไม่ได้จริงๆ ก็จงทำตัวของท่านให้เป็นคนดีเพื่อความดีจะรักษาตัวท่านเอง หากท่านไม่เชื่อก็อย่าเพิ่งปฎิเสธ เช่น โรคที่ตา


เปล่ามองไม่เห็น แต่เราก้ไม่อาจปฎิเสธมันได้ว่าไม่มี เพราะเรามีเครื่องมือคือกล้องจุลทรรศน์ที่จะส่องเห็นแล้ว ส่วนเรื่องอย่างอื่นที่กล่าว


ไปแล้วก่อนหน้า เครื่องมือที่เห็นก้มีแล้ว คือการนั่งปฎิบัติธรรมนั่งสมาธิ แต่ที่ท่านใช่เครื่องมือหรือวิธีใช้เครื่องมือนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่


ก็เท่านั้นเอง


ผู้เขียนเคยอ่านหนังสือที่หลาวพ่อฤาษีลิงดำ ท่านเขียนไว้ว่าอีกไม่กี่ร้อยปี จะมีพระมหากษตริย์ท่านหนึ่งเดินทางจากทาง


เหนือมาบรูณะวัดท่าซุง ขณะนี้วัดท่าซุงก็ยังคงเป้นปกติดี แสดงว่าหลังจาดนี้ไม่นานนัก วัดท่าซุงมีเหตุการณ์ที่ทำให้วักท่าซุงร้าง ซึ่ง


ปัจจุบันวัดท่าซุงก้ยังมีคนไปทำบุญ ถือศีล ปฎิบัตธรรมอย่างไม่ขาดสายแต่จะมีเหตุใหเล่าที่ทำให้วัดร้างได้ นอกจาก.....(อาจจะเกิด


สงครามนิวเคลียร์ระหว่างชาติอาหรับและอเมริกา ซึ่งเป้นชนวนให้เกิดอภิมหาสงครามครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบถึงประเทศไทยก้เป้นไป


ได้)


ไม่เชื่ออย่าลบลู่ จงหมั่นทำดีเพื่อรักษาชีวิตรอด... ในนิมิตยอกมาว่าอีกประมาณ ๕ปีจะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ( ปัจจุบันปี ๕๑ )


แผ่นดินไทยที่สาบสูญบริเวณที่หายถาวรทั้งแผ่นดิน นราธวาส สตูล พังงา ภูเก็ต หมู่เกาะ สิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ หมูเกาะ
ตุเรา หมู่เกาะทะเลตรัง ตราด สมุย เกาะพงัน อ่างทอง ชะอำ บิเวณที่เหลือเพียงบ้างส่วนจักลายเป้นเกาะเล็กๆ เกาะยะลา เกาะปัตตานี
เกาะพัทลุง เกาะสิชล~ขนอม เกาะหัวหิน เกาะหาดทรายรี~ชุมพรบริเวณที่หายไปส่วนใหญ่จะเหลือเพียงบางส่วน ยะลา หาดใหญ่


พัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรราช ประจวบครีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี


สมุทรปราการ อุบลราชธานี แผ่นดิน ริมน้ำโขงตลอดแนว กาญจนบุรี ฯลฯ
ประเทศไทยถูกแบ่งเป็น ๓ ส่วนได้พื้นที่ในส่วนกลาง อันเป็นพื้นที่ส่วนใหย่ของประเทศและบริเวณในส่วนภาคใต้ที่จะถูก


แบ่งออกเป็น ๒ เกาะใหญ่ๆได้แก่


๑. บริเวณตั้งชุมพรฝั่งตะวันตก ท่าแซะ ระนอง สุราษฎร์ธานี ฝั่งตะวันตกบริเวณด่านบนของอำเภอพนมทวน อำเภอเคียนชา


และอำเภอ บ้านนาเดิม นครศรีธรรมราช


๒ บริเวณตั้งแต่จังหวัดกระบี่ นครศรีรรมราช ที่ต่อแดนกับกระบี่ด่านบน ฉวาง ร่อนพิบูลย์ ชะอวด จังหวัดตรังด่านตะวันออก


นอกจากนี้ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อย ที่เกิดมาอีกหลายเกาะ เช่น เกาะสัต เกาะยะลา เกาะปัตตานี เกาะพัทลุง เกาะเกาะสิชล~ชุมพร


เกาะหัวหิน เกาะหากทรายรี~ชุมพร บริเวณสงขลาด้านตะวันตก ยะลา ทางด้านตะวันออก หาดใหญ่กระบี่ ตอนบน ด่านที่ติดกับจังหวังสุ


ราษฎานี ตั้งแต่ที่ติดกับจังหวัดพังงา ตอนกลางของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จั้งแต่อำเภอพนมอำดภแคยนชา จรดเขตจังหวัดกระบี่ ชุมพร


ด้านในท่าแซะตอนล่างของเมืองประจวบคีรีขันธ์ และถนนเพชรเกษมฝั่งตะวัยออกตลอดแนวของจังหวะดประจวบคีรีขันธ์
* ถนนธนบุรี~ปากท่อ ช่วงสมุทรสงครามและสาคร


* ตัวเมือง แปดริ้ว อำเภอบ้านค่าย ปลวกแดง จังหวัดระยอง ตัวเทองจันทบุรี และตลาดท่าใหม่ของวังน้ำเย็นจรด


จังหวักสระแก้ว


* เหนือเขื่อนเขาแหลมด้านตะวันตก


* กาญจนบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร สกลนคร


* นครพนม เลย หนองคาย อำนาจเจริญ


* บ้านร่มเกล้า จังหวังพิษณุโลก


* อุตรดิตถ์ ด้านที่ติดกับประเทศลาว น่าน ด้าน ตะวันออก ตอนล่าง


* บ้านสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
... ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะกลายเป้นชายฝั่งทะเล...


ประเทศไทย เป้นดินแดนศักดิ์สิทธ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองรักษาไว้ ซึ่งจะได้รับตวามบอบซ้ำจากมหันตภัยธรรมชาติ


น้อยที่สุดในโลก และจะเป้นอู่ข้าวอู่น้ำ ซึ้งมีความเจริญเป้นศูนย์กลางของโลกต่อไป


เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เกาะฮาวายประเทศสหรัฐอเมริการถูกคลื่นยักษ์ที่มาพร้อมพายุไซโคลนกระแทก ก่อนเกิด


เหตุการณ์ จะแลเห็นน้ำทะเลเป้นสีดำหม่นหมอง บรรยากาศหดหู่ เวิ้งวาง ไม่นานนักจะเกิดพายุก่อตัวขึ้น พายุไซโคลน ที่รุงแรง ข้างล่าง


ดูด ข้างบนตีกระแทกจนกระทั่งเกาะทุกเกาะจมหายลงไปในท้องทะเล


* ไอแลนด์เหนือยและใต้ อากาศหนาวจัดอย่างที่ไม่เคยเป้นมาก่อน ในขณะเดียวกันจะถูกคลื่นยักษ์ ซัดกระหน่ำในขณะที่หนาวจัดนั้นเอง


* ฮ่องกงจะถูกทะเลคลั่ง น้ำทะเลสูง ชินจุงจะหายไปอย่างถาวร เหาะสนามบินแห่งใหม่จะถุกคลืนตีแตกหายไปในทะเล


ในบริเวณแมบนั้นจะเหลือเกาะเกาลูนและประเทศจีนบางส่วนเท่านั้น


* เกาะมาเก๊า จะเผชิญพายุฝนอย่างหนักรวมทั้งคลื่นยักษ์โหมกระหน่ำจนกระทั่งเกาทรุดเอียงน้ำทะเลขึ้นสูง ยามรุ่งเช้าหลัง


จากพายุสงบ จะเหลือเพีบงโบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งกับบาทหลวงที่กำลังสวดมนตร์ภาวนาเพียง ๓ รูป


* นิวซีแลนด์ ถูกพายุโซนร้อนถล่ม ฝนที่ตกลงจะมีเม็ดเท่าลูกเห็บ น้ำท่วมสูงแต่เกาะจะไม่ท้วมหายถาวร


* สหรัฐอเมริกา จะถูกพายุที่รุนแรงถล่มอย่างหนักหน่วง พร้อมทั้งเกิดแผ่นดินไหวฉับพลัน ๒๔ ริกเตอร์ เป้นระยะเวลานานถึง


๘ ชั่วโมงซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้


* สหรัฐอมเริกา ถูกแบ่งออกเป้นสองซีก กลายเป็นเกาะสองเกาะ นิวยอร์กจะหลุดลงเหลือเพียงบางส่วน นอกนั้นจัจมลงไป


ในท้องทำเลทั้งหมด


* ตุรกี แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ๑๖ ริกเตอร์


* คิวบา จมหายลงไปในทะเล ( ห่างจากอเมริกา ๑๐ นาที )


* เกาะสิงคโปร์ หายไปจากแผนที่โลก เหมือเช่นฟิลิปปินส์จะเหลือเพียงเกาะเล็ก ในส่วนที่เคยเป้นยอดเขาของกรุงจากาตาร์


เท่านั้น


* เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ เกิดน้ำท่วมใหญ่ แม่น้ำกลายเป็นทะเล แผ่นดินซีกตะวันออกจะจมหายไปทั้งหมด


* เกาหลีใต้ จะจมหาย


* ประเทศญี่ปุ่นหายไปจากโลก


ก่อนเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ บรรยากาศจะเงียบงัน วังเวง หดหู่ เวิ้งว้างมนุษย์จะเห็นเห็นการณ์ประหลาด เมฆสีเทาสองก้อน


ลอยเคลื่อนตัวเข้าหากันแล้วชนกันแตกกะจายเป็นเม็ดฝนโตๆ ใต้ทะเลเกิดพายุไซโคลนขยายตัว พุ่งเข้าหาหมู่เกาะจนกระแทก


ทุกเกาะเหมือนล้อมรั้ว เกาะทุกเกาะจมลงหายไปในทะเล


* ไต้หวัน เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ตอนเกาะกลางถูกแบ่งเป้นสองซีก จากนั้นจะโดนคลื่นยักากระหน่ำซ้ำเติมเกาะทั้ง


เกาะจมหายไป


* สหรัฐอเมริกา แผ่นดินถูกผ่ากลางหายสาบไปหลายรัฐ กลายเป็นสองเกาะ


* เม็กซิโกบางส่วนกลายเป็นเกาะ


* แคนนาดา จะกลายเป็นหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมาย


* ไต้หวัน ญี่ปุ่น กัวเตมาลา เฒ้กซิโกซิตี้ เบนนิส ฮอนดูลัส เอลสวาดอร์ นิคารากัว คอสตาริก้ ไหหลำ แผ่นดินจีน ด้านตะวัน


ออก เซี่ยงไฮ้ มาเก๊า ฟิลิปปินส์ ครีลังกา ฯลฯ


วิกฤตการณ์เลวร้ายน่าหวาดกลัวจะบั่งเกิดขึ้นทั่วโลก ความหวาดกลัวไม่จำเป้นต้องรับรู้ผ่านหน้าจอทีวีเพราะมนุษย์ ทุกคน


บนโลกจะได้รับรู้รสชาติแห่งความกลัวตายกันทุกคน
มนุษย์ที่รอดชีวิตไปได้จะเข้าสู่ยุคใหม่ จะมีจิตใจที่ดีงามและมรอายุขัยที่ยาวน่าประหลานใจ มีอารยธรรมเจริญก้าวหน้า


โดยที่ไม่สร้างเทคโนโลยีที่ก่อปัญหาให้กับโลกมากมายเช่นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังติดต่อสือสารกับเพื่อนมนุษย์ต่างดาวได้


ซึ่งในปัจจุบันคนก้ไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้มีอยู่จิงก็ตาม ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของโลก และเป้นประเทศแรกที่มีผุ้สร้างยานอวกาศไป


ท่องเที่ยวจักรวาลได้ โดยใช้หลังจิตในการขับเคลื่อน โดยไม่ใช้เชื้อเพลิงในการเผาใหม้ให้เกิดพลังงานที่ทำร้ายสภาพแวดล้อม


และทรัพยากรธรรมชาติจองโลกให้เสียหายเหมือนอย่างปัจจุบัน นอกจากนี้ ต่อไพนิล หรือตาที่ ๓ ของมนุษย์จะถูกฟื้นฟู ขึ้มาให้มี


ประสิทธภาพขึ้นกว่าในอดีต จนเข้าถึงพระนิพพานโดยง่ายขึ้นกว่าในอดีตในระยะเวาลาไม่นานนัก( ๖ ปี )


พระศรีอารยเมตไตรน จะเปิดเผยพระองค์เพื่อปลอบประโลมสร้างขวัญกำลังใจให้กับมวลมนุษย์ชาติที่มีความบอบซ้ำทางจิต


ใจ ซึ่งในขณะนี้พระองค์ท่านได้เสด็จลงมาบาโลกมนุษย์แล้ว กำลังเป็นสามเณรในพุทธศาสนาและพระองค์ได้มาประกฎที่ประเทศไทย


นี่เอง


ดังที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกไว้ว่าใครบ้ามาลองภูมืท่าน ท่านก็แกล้งทำตัวเป้นคนบ้าตอบเสียเลย เพราะพวกมาลอง


ของกับหลวงพ่อนี้ พอพูดความจิงไม่ค่อยเชื่อ แต่พอโกหกคิดว่าเป็นเรื่องจริง


ขอตัดตอนบางส่วน จาก คัมภีร์ใบลานอักขระธรรมซึ่งได้ทำนายภัยพิบัติโลกไว้ดังนี้


พระอินทร์ พรหม ยมราช ได้สั่งไว้ว่าถ้าบุคคลใดรู้แล้ว จงรีบร้อนบอกเล่าสู่กันฟังหรือพิมพ์แจกจ่ายตามกำลังศรัทธา


จะเกิดมหากุศลช่วยท่านให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง ถ้าบุคลใดไม่เชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้า


จะเกิดเรื่องเดือนร้อนในปีจอนี้ ขึ้น ๔ ค่ำผู้มีบุญจะลงมาเกิดพร้อมหนังสือใบลานฉบับนี้ ถ้าไม่มีอยู่ในบ้านเรื่องบ้านช่องของผู้ใด


ในปีจอ จะมีพวกผีปีศาจเข้ามาทำร้ายอย่างแน่นอน ในปีจอต่อปีกุนยามเดือนหงายจะเกิดงูพิษอยู่บนหัวกัดฉกให้ตาย และ


ฝูงชนทั้งหลายจะเกิดเดือดร้อนหลายประการ เช่น
* ทุกข์ยากร้อน เพราะศึกสงครามบ่แล้วทุกข์ร้อนเพราะมีคนตาย ตามทุ่งไร่ ทุ่งนา


ทุกร้อนเพราะน้ำและไฟ ทุกข์ยากร้อน เพราะไม่มีผู้เฒ่า


ทุกยากร้อน เพราไม่มีใครจะดูใคร ทุกข์อยากร้อน เพราะไปต่างประเทศไม่สะดวก


ทุกข์ยากร้อน เพราะอดข้าวปลาอาหาร


ทุกข์อยากร้อน เพราะนอนไม่หลับ


ทุกข์ยากร้อน เพราะ ผัวเมียไม่เห็นหน้ากัน
ในปีจอนี้เมืองเวียงจันทร์ จะมีองค์ฤาษีทองคำ สิกขาลาบวชออกมาเป้นพ่อค้า ในปีจอขึ้น ๘ ค่ำ ห้ามใครตักน้ำ อาบน้ำ กินน้ำตามห้วยหนอง คลองบึง หลังพระอาทิตย์ตกดิน ( ก่อนมืดค่ำ) พญายมราชจะนำเอายาพิษมาพ่นใส่โลกมนุษย์
ในปีจอเมืองกรุงเทพฯ จะแตกพังทลาย จอยเวลาไก่ขัน พระแก้วมรกตัวเมืองเชียงใหม่เม็ดข้าวใหญ่จะได้กลับคือสู่เมืองเวียงจันทร์
นี้คือพระคาถาของ พระอินทร์ พรหม ยมราช ได้เขียนลงในใบลาน จกรักษาเก็บไว้ให้ดี เพื่อช่วยให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ ใน


นามเกิดเหตุกาณณ์มหันตภัยพระคาถาได้เขียนไว้ดังนี้
" ปะโต เมตัง ปะระชีวินัง สุขิโต จุติ


จิตตะ เมตตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ"
พระคาถานี้จะเขียนลงใบลานแผ่นทองหรือแผ่นผ้าก็ดีให้ติดไว้บนประตู ห้องเรียน


หรือรถราพหนะ หรือพันหัวไว้ยามเกิดเหตุการณ์ จะช่วยให้รอดพ้นภัยอันตราย


ในกาลเวลานี้ เทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้ที่คุ้มหรองรักษาเหล่ามนุษย์โลก ได้ไปกราบทูล
ต่อ พระอินทร์ว่า มนุษย์โลกทำบุญ กุศล ( ความดี ) เพียง ๓ ส่วนและทำบาปกรรม


(ความขั่วร้าย) ถึง ๑๐ ส่วน เมื่อเป็นเช่นนี้พระอินทร์ จะได้ลงโทษกับมนุษย์โลกถึง ๙


ข้อ นับตั้งแต่ปีจอถึงปีกุน คือ
จะเกิดพายุลมแรง แผ่นดินไหว


จะเกิดสารพิษต่างๆ ( อากาศ~อาหารเป้นพิษ)


จะเกิดไฟไหม้ ( อัคคีภัย)


จะให้เกิดกาฬโรคต่างๆ (พยาธิตัวร้าย)


จะให้เกิดน้ำท่วม (อุทกภัย)


จะให้เกิดอด ขาว ปลา อาหาร


จะให้เกิดฟ้าผ่า


จะให้เกิดอาฆาตฆ่าฟันกันเองสำหรับคนใจบาป


จะให้เกิดร้อนมากหนาวมาก
มหันตภัยทั้ง ๙ อย่างนี้จะรอดพ้นเฉพาะคนใจบุญที่ปฎิบัตืตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น


รู้แล้วบอกต่อกันให้รีบเร่งทำความดีมากว่าบาป


กรรมชั่วร้าย ผ่านปีจอ ปปีกุน ไปแล้ว ทุกคนพร้อม ลูกหลาน เหลน จะไดรับความสุขสบายกันทั่วหน้า (เวลาเหลือน้อย)


ให้ทุกคนเคร่งครัดถือ ศีล ๕ ให้ขยัน ภาวนา ให้ทาน ไหว้พระ เพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่อง


ศีล ห้า ข้อได้แก่


ห้ามเบียนเบียดสิ่งมีชีวิต ( ทุกชีวิตใครก็รัก )


ห้ามขโมยของผู้อื่นมาเป้นของตน


ห้ามล่วงเกิน เป้นชู้ผู้อื่น เมีย ผัว คนที่มีเจ้าของ


ห้ามพูดปด หลอกลวงคนอื่นในทางที่ไม่ดี ให้เกิดความแตกแยกสามัคคีหรือสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง


ห้ามดื่มเหล้าหรือเสะของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวง


นอกจากหนังสืออินทร์ตก ทีได้กล่าวมาแล้วยังมีผู้ทรงศีลองค์หนึ่ง ได้พบเห็นเนื้อในอักขระธรรม เขียนจารึกไว้บนก้อนศิลา


ที่พึ่งพ้นจาดพื้นดิน ในภูผาดงแห่งหนึ่ง


ที่พระรูปนี้ได้เดินธุดงค์ วิปัสสากรรมฐานผ่านไป ไม่ขอบอกนามพระและกำหนดสถานที่ อย่างแจ้งได้เพราะได้สอบหาข้อมูลละเอียดแล้ว


พระผู้ทรงศีลกล่าวว่า " โยมเอ๋ย....ถ้าไม่เชื่อสุดแล้วแต่ดวงจิตเพราะพึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มีความลับ ถ้าโยมเชื่อก็เป็นกุศล


ถ้าไม่เชื่อก้เป้นอกุศล" รู้เพียงเท่านั้นจึงชอบอกเล่าสู่ท่านตามคำกล่าวขอผู้ทรงศีลรูปนี้ว่า ในปีระกา~ปีจอและปีกุน เดือน ๗~๘


จะเกิดเหตุร้ายตามถนนหนทาง เดือน ๙ ~ ๑๐ คนใจบาปหยาบช้าจะถูกล้างผลาญให้หมด


* มีบ้านอยู่ก็ไม่มีคนอยู่


* มีข้าวก้ไม่มีคนกิน


* มีทางก้ไม่มีคนเดิน


สุดท้ายพระผู้ทรงศีลยังได้กล่าวเน้นย้ำถึงความศักดิ์สิทธ์ดังหนังสือ "อินทร์ตก" " อินทร์ตื่น"


ถ้าท่าน ผู้ใดเชื่อ ศรัทธา บูชา เคารพกราบไหว้ หรือบนบานว่า จะบอกเล่าถึงผู้อื่นหรือพิมพ์ลงแจกให้สาธุชนคนทั้งหลายรับรู้แล้ว ท่านจะปราณนา สิ่งใดจะได้สมปราณนาได้ดังใจนึก พยาธิเบียดเบียนก็จะหายขาด....


ดังนั้นให้บุคคล อิจฉา พยายาท เมตตา กรุณา ไม่เบียดเบียน ข่มเห่ง อิจฉา พยายาท และไม่ประทุษร้าย ซึ่งกันและกัน
ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและยึดถือคาถานี้จะพ้นภัยพิบัติ ให้เจริญ ภาวนาดังนี้ ให้สวดคาถานี้ทุกเช้าเย็นเป้นประจำ


" หิตะชิราทัน มันกะโลอังคะ ศิลากะละสา


สาสะสะ ติโหตะถิโหคุหะคะเน"
ให้ท่องบ่นคาถาภาวนาเป้นนิจให้จดอักษรใส่กระดาษหรือผ้าขาวปิดได้หน้าบ้านหัวนอน หรือพันศีรษะไว้ สารพักพินาศ สันติประสิทธิ์แคล้วคลาดปลอยภัย


"บัดนี้ข้าฯ แฝงธรรมญาณ ยืมปากกาท่านไหว้วานบรรดาผู้รู้จักตัวอักษรหนังสือ คัดเขียนถ่ายทอดให้ข้า
แม้หนึ่งเล่มจะช่วยปกป้อง รักษาร่างกายให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง


ถ่ายทอดให้ข้า สิบเล่มทั้งครอบครัวจะพ้นเคราะห์ภัยอัยตราย


ถ่ายทอดให้ข้า ร้อยเล่ม จะปกปักษ์ รักษษให้อายุยั่งยืน


อีกทั้งโชคลาภ วาสนาเพิ่มพูนทวีรีบแจกจ่ายธรรมทานคัมภีร์นี้โดยทั้นทีทันใด จะปกป้องให้เกียรติศักดิ์รุ่งโรงน์มียศฐา
หากอยู่ใดไม่รู้หนังสือ จงใช้วาจาเมตตาบอกค่อให้เข้าได้ฟังได้เข้าใจ ถ้าแม้นมีคนโฉดเขลาชั่วร้าย ไม่ศรัทธาเคราะห์ภัยจะมาถึงตัว จะประสบวิบุติให้ถึงที่ต้องไปเมืองผีด้วยสิบเหตุภัยร้ายนั้น ข้าฯไม่อาจกล่าวให้ละเอียดไปกว่านี้ คิดอยากจะเผยความลับสวรรค์ก้เกรงด้วยเบื้องบนจะลงฑัณฑ์


หากคนทั้งหลายไม่เชื่อไม่ศรัทธา ดูหมื่นดูแคลนว่าไม่จริง ไม่นานมหันตภัยที่กล่าวไว้จักมาถึงตัว ผู้ที่มีใจศรัทธา


น้อมจิตเชื่อฟีงตั้งมันอยู่ในคุณธรรมความดีถือศีลกินเจ เบื้องบนย่อมโปรดเมตตา ปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาด มิให้ภัยใดใดเข้าใกล้ถึงตัวได้เลย"
อิทังปุญญะผลัง


อ่านเพิ่มเติม »

กดปุ่มแชร์ทวิตเตอร์ สนับสนุนงานของใจดีทีวี

คำขวัญประจำช่อง

คุณพลอยอัพเซท แอ๊บทุกเม็ดยัยน้องคุกกี้
เอแคลร์รับสิทธิพิเศษทั้งปี เลียนแบบชะนีต้องปราหลด
แสนจะเหลืออดกะลิ้นเปลี้ย ไม่ไหวจะเคลียร์ ณ จุดๆนี้
มุมกล้องเปลี่ยนอย่างผู้ดี ต้องทีนี้ใจดีทีวี

โดย น้อง ไอซ์